Privacyverklaring

Privacyverklaring cliënten 2020

(English below)

 

Met ingang van 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze nieuwe privacywet binnen de Europese Unie geeft burgers meer controle over hun persoonsgegevens. In Nederland spreken we over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dierengedragsdeskundige Merel Van der Mullen, gevestigd te 6218 HN Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Email: info@merelvandermullen.nl

Telefoon: +31650845545

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierengedragsdeskundige Merel Van der Mullen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gezinssamenstelling

 

Doelen cliënten

Dierengedragsdeskundige Merel Van der Mullen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bezoeken, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierengedragsdeskundige Merel Van der Mullen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De hanteerbare termijn voor het bewaren van persoonsgegevens, intakeformulieren en behandelplannen is 12 maanden geteld vanaf het consult.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierengedragsdeskundige Merel Van der Mullen verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met uw eigen (vaste) dierenarts. Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld op verzoek van de eigenaar.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierengedragsdeskundige Merel Van der Mullen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@merelvandermullen.nl. Dierengedragsdeskundige Merel Van der Mullen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

 

Client Privacy Statement 2020

 

The General Data Protection Regulation (GDPR) is effective from 25 May 2018. This new privacy law within the European Union gives citizens more control over their personal data. In the Netherlands we are talking about the General Data Protection Regulation (AVG). Animal behavior expert Merel Van der Mullen, established in 6218 HN Maastricht, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

 

Contact details:

Email: info@merelvandermullen.nl

Telephone: +31650845545

 

Personal data that we process

Animal behaviour expert Merel Van der Mullen processes your personal data because you use our services and / or because you provide these to us yourself.

 

Personal data that we process:

 • First and last name
 • Sex
 • Date of birth
 • Address data
 • phone number
 • E-mail address
 • Family composition

 

Client targets

Animal behaviour expert Merel Van der Mullen processes your personal data for the following purposes:

 • To be able to visit, call or e-mail you if this is necessary to perform our services
 • To deliver goods and services to you

 

How long we keep personal data

Animal behaviour expert Merel Van der Mullen does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data are collected. The manageable period for storing personal data, intake forms and treatment plans is 12 months from the consultation.

 

Sharing of personal data with third parties

Animal behaviour expert Merel Van der Mullen does not sell personal data to third parties and only provides this if this is necessary for the implementation of the agreement or to comply with a legal obligation. Your personal data is only shared with your own (permanent) veterinarian. Personal data is only shared with third parties at the request of the owner.

 

How we protect personal data

Animal behaviour expert Merel Van der Mullen takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us via info@merelvandermullen.nl. Animal behaviour expert Merel Van der Mullen has taken the following measures to protect your personal data:

– Security software, such as a virus scanner and firewall.

– TLS (formerly SSL) We send your data via a secure internet connection. You can see this on the address bar ‘https’ and the padlock in the address bar.