Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2020

(English below)

 

Begripsbepalingen 
De dierengedragsdeskundige (hierna gedragsdeskundige): Merel van der Mullen, eigenaar van Dierengedragsdeskundige Merel van der Mullen, gevestigd in Maastricht. KvK nummer: 67447627.

De klant (hierna eigenaar): de eigenaar van het dier, die de gedragsdeskundige de opdracht geeft om informatie over een door de klant gestelde vraag welke in de vorm van een mondeling dan wel schriftelijk advies gegeven wordt.

Consulten: Hieronder vallen alle diensten die door de gedragsdeskundige aan de eigenaar gegeven worden.

 

Algemeen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op gesloten en nog af te sluiten afspraken de tussen de gedragsdeskundige en de klant.

1.1. De gedragsdeskundige zal op de beste manier mogelijk door de opgedane kennis van een universitaire opleiding en door het bijwonen van bijscholingen/seminars/webinars het vak zo goed mogelijk uitvoeren uitgaande van de welzijn van het dier.

1.2. De klant wordt door de gedragsdeskundige ontvangt een behandelplan dan wel verslag, afhankelijk van de optie die de klant gekozen heeft.

1.3. Alle informatie van de gedragsdeskundige dan wel de klant hoort vertrouwelijk te worden behandeld. Verkregen informatie via consulten, behandelplannen, verslagen of mondelinge gesprekken mogen alleen verspreid worden (openbaar worden gemaakt) aan derden nadat de gedragsdeskundige hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

 

Adviezen, consulten

2.1. Iedereen mag contact opnemen met de gedragsdeskundige om advies in te winnen over het gedrag van het desbetreffende dier.

2.2. De gedragsdeskundige zal door middel van een uitgebreide intake het probleem of de vraag in kaart brengen en op een professionele, uitgebreide manier de kennis te delen met de klant.

2.3. De gedragsdeskundige is niet aansprakelijk voor de mondelinge dan wel schriftelijk gegeven adviezen of behandelingen. Eventuele gevolgen van de adviezen en/of behandelingen overeenkomstig met het Burgerlijk Wetboek vallen onder de aansprakelijkheid van de klant niet die van de gedragsdeskundige.

2.4. De gedragsdeskundige kan de klant een beoordeling en vooruitzicht geven over het probleemgedrag. De gegeven adviezen dan wel behandelingsplannen kunnen echter geen garantie geven op een verandering dan wel verbetering van het aangegeven probleemgedrag.

2.5. Wanneer de klant niet mee werkt aan het behandelingsplan welke door de gedragsdeskundige is opgesteld dan kan de gedragskundige besluiten de klant te weigeren en niet te voorzien van additionele adviezen die tot 2 maanden na het consult kunnen worden opgevraagd per mail.

2.5.1 Indien de klant het behandelplan niet opvolgt is er geen recht op financiële restitutie van het huisconsult, eventuele vervolg consulten of andere privétrainingen. De betalingsplicht blijft staan.

2.6. De consulten en privétrainingen vallen onder het risico van de klant. De gedragsdeskundige kan niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het verlies of schade, diefstal van eigendommen of letsel die opgelopen kan worden tijdens een bezoek van de gedragsdeskundige aan huis of in de omgeving.

2.7 Gemaakte kosten door de eigenaar bij de dierenarts, dierenwinkel of andere (ervarings-) deskundigen kunnen niet worden teruggevraagd bij de gedragsdeskundige.

 

Betalingen en afspraken

3.1. Wanneer de klant de afspraak 48 uur vóór aanvang van het consult of privétraining afzegt zal het volledige bedrag inclusief reiskosten in rekening worden gebracht van de klant. Het bedrag is via de email, samen met het inplannen van de afspraak teruggekoppeld aan de klant.

3.1.1 Indien de klant de afspraak binnen 48 uur vóór aanvang van het consult of privétraining wil verplaatsen naar een andere datum of tijd kan dit indien de gedragsdeskundige dit heeft goedgekeurd. Het recht van betalen zal worden opgeschoven naar de datum en tijd die na goedkeuring van de gedragsdeskundige is ingepland.

3.2. Wanneer de klant de afspraak binnen 5 werkdagen vóór aanvang van het consult of privétraining afzegt zal 50% van het totaalbedrag inclusief reiskosten in rekening worden gebracht van de klant. Het bedrag is via de email, samen met het inplannen van de afspraak teruggekoppeld aan de klant.

3.2.1 Indien de klant de afspraak binnen 5 werkdagen vóór aanvang van het consult of privétraining wil verplaatsen naar een andere datum of tijd kan dit indien de gedragsdeskundige dit heeft goedgekeurd. Het recht van betalen zal worden opgeschoven naar de datum en tijd die na goedkeuring van de gedragsdeskundige is ingepland.

3.3. Wanneer de klant de afspraak eerder dan 5 werkdagen vóór aanvang van de afspraak afzegt zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

3.3. Indien de gedragsdeskundige de gemaakte afspraak afzegt door ziekte dan wel overmacht dan zal de gedragsdeskundige de afspraak zo snel mogelijk opnieuw inplannen in overleg met de klant.

3.3.1 Indien de klant geen nieuwe afspraak wenst te maken dient de klant 50% van het totaalbedrag inclusief reiskosten te betalen aan de gedragsdeskundige. Het bedrag is via de email, samen met het inplannen van de afspraak teruggekoppeld aan de klant.

 

Producten

4.1. Gekochte producten van de gedragsdeskundige hebben geen garantie.

4.1.2. De producten die de gedragsdeskundige levert behoren van goede kwaliteit te zijn. De klant dient het product vóór het afrekenen goed na te kijken en opmerkingen toe te lichten.

4.2. Gekochte producten kunnen niet terug worden genomen nadat ze gekocht zijn, noch kan er geld worden teruggegeven.

4.3. Aan de gevolgen van het gebruiken van valeriaankruid bij katten kunnen geen rechten worden ontleend. Het kruid laat stress los waarbij onderliggende oorzaken (van de stress) naar boven kunnen komen waardoor de kat dit kan uiten met probleemgedrag zoals plassen buiten de bak. Advies is dan ook om contact op te nemen met de dierenarts en de gedragsdeskundige. Gemaakte kosten bij de dierenarts, dierenwinkel of andere (ervarings-)deskundigen kunnen niet worden teruggevraagd bij de gedragsdeskundige.

4.4. Aan de gevolgen van het gebruik van een snuffelmat kunnen geen rechten worden ontleend. De snuffelmat mag alleen onder toezicht van de eigenaar gebruikt worden. Gemaakte kosten bij de dierenarts, dierenwinkel of andere (ervarings-)deskundigen kunnen niet worden teruggevraagd bij de gedragsdeskundige.

4.5 Wanneer een online behandelplan gekocht is kan het document maximaal, binnen 2 dagen worden gedownload. Daarna vervalt de download link. Het document kan 1 maal worden gedownload.

4.5.1 Indien het document niet binnen 2 dagen gedownload is kan er geen nieuw document worden verstuurd.

4.5.2 Het document wordt met de grootste zorg samengesteld. De gedragsdeskundige staat niet garant wanneer het behandelplan niet aanslaat of wanneer het probleem erger wordt. Gemaakte kosten bij de dierenarts, dierenwinkel of andere (ervarings-)deskundigen kunnen niet worden teruggevraagd bij de gedragsdeskundige.

4.5.3 De eigenaar die het document gedownload heeft kan extra informatie verkrijgen door een los vervolg consult aan te vragen of een Skype afspraak maken.

 

Terms and Conditions 2020

Definitions

The animal behaviour expert (hereafter behaviour expert): Merel van der Mullen, owner of Animal behaviour expert Merel van der Mullen, established in Maastricht. Chamber of Commerce number: 67447627.

The customer (hereinafter the owner): the owner of the animal, who instructs the behavioural expert to provide information about a question asked by the customer in the form of oral or written advice.

Consultations: This includes all services provided to the owner by the behavioural expert.

 

General

The following conditions apply to agreements concluded and to be concluded between the behavioural expert and the customer.

1.1. The behavioural expert will perform the course in the best possible way, based on the knowledge gained from a university course and by attending refresher courses / seminars / webinars, based on the welfare of the animal.

1.2. The client will receive a treatment plan or report by the behavioural expert, depending on the option the client has chosen.

1.3. All information from the behavioural expert or the customer should be treated confidentially. Information obtained through consultations, treatment plans, reports or oral conversations may only be distributed (made public) to third parties after the behavioural expert has given written permission for this.

 

Advice, consultations

2.1. Anyone can contact the behavioural expert to get advice about the behaviour of the animal in question.

2.2. The behavioural expert will map the problem or question through an extensive intake and share the knowledge with the client in a professional, comprehensive way.

2.3. The behavioural expert is not liable for oral or written advice or treatment. Any consequences of the advice and / or treatments in accordance with the Civil Code fall under the liability of the customer not that of the behavioural expert.

2.4. The behavioural expert can give the customer an assessment and prospect of the problem behaviour. However, the advice given or treatment plans cannot guarantee a change or improvement of the indicated problem behaviour.

2.5. If the customer does not cooperate with the treatment plan drawn up by the behavioural expert, the behavioural expert can decide to refuse the customer and not to provide additional advice that can be requested by e-mail up to 2 months after the consultation.

2.6. The consultations and private training are the risk of the customer. The behavioural expert cannot be held liable for the loss or damage, theft of property or injury that may be sustained during a visit of the behavioural expert at home or in the area.

2.7 Costs made by the customer incurring the vet, pet shop or other (experience) experts cannot be reclaimed from the behavioural expert.

 

Payments and agreements

3.1. If the client cancels the appointment 48 hours before the start of the consultation or private training, the full amount including travel costs will be charged by the client. The amount is known to the client as it is sent back to the customer via email, together with the planning of the appointment.

3.1.1 If the client wants to move the appointment to a different date or time within 48 hours before the start of the consultation or private training, this is possible after the behavioural expert has approved this. The right to pay will be postponed to the date and time scheduled after approval from the behavioural expert.

3.2. If the client cancels the appointment within 5 working days before the start of the consultation or private training, 50% of the total amount including travel costs will be charged to the client. The amount is known to the client as it is sent back to the customer via email, together with the planning of the appointment.

3.2.1 If the client wants to move the appointment to another date or time within 5 working days before the start of the consultation or private training, this can be done if the behavioural expert has approved this. The right to pay will be postponed to the date and time scheduled after approval from the behavioural expert.

3.3. If the client cancels the appointment earlier than 5 working days before the start of the appointment, no costs will be charged.

3.3. If the behavioural expert cancels the agreement made due to illness or force majeure, the behavioural expert will reschedule the appointment as soon as possible in consultation with the customer.

3.3.1 If the customer does not wish to make a new appointment, the customer must pay 50% of the total amount including travel costs to the behavioural expert. The amount is known to the client as it is sent back to the customer via email, together with the planning of the appointment.

 

Products

4.1. Purchased products from the behavioural expert have no guarantee.

4.1.2. The products that the behavioural expert supplies must be of good quality. The customer must carefully check the product before payment and explain comments.

4.2. Purchased products cannot be taken back after they have been purchased, nor can money be returned.

4.3. No rights can be derived from the consequences of using valerian herb in cats. The herb releases stress whereby underlying causes (of the stress) can come up so that the cat can express this with problematic behaviour such as peeing outside the box. It is therefore advisable to contact the veterinarian and the behavioural expert. Costs incurred at the vet cannot be reclaimed from the behavioural expert.

4.4. No rights can be derived from the consequences of using a sniffing mat. The sniffing mat may only be used under the supervision of the owner. Costs incurred at the vet cannot be reclaimed from the behavioural expert.

4.5 When an online treatment plan is purchased, the document can be downloaded within a maximum of 2 days. Then the download link expires. The document can be downloaded 1 time.

4.5.1 If the document has not been downloaded within 2 days, a new document cannot be sent.

4.5.2 The document is compiled with the greatest care. The behavioural expert does not guarantee if the treatment plan does not work or if the problem gets worse. Costs incurred at the vet, pet shop or other (experience) experts cannot be reclaimed from the behavioural expert.

4.5.3 The owner who has downloaded the document can obtain additional information by requesting a separate follow-up consultation or by making a Skype appointment.